ក្ដីស្រឡាញ់គឺជាញឹកញាប់ច្រឡំ, ឃើញអ្នកស្រឡាញ់វត្ថុអ្វីដែលមិនមែន។។។ប៉ុន្តែពេលខ្លះគ្រាន់តែស្រឡាញ់និងបង្ហាញវាលស្រស់ស្អាតឬអស្ចារ្យ, ដែលត្រូវចូលទៅអង្កេតនិងចិត្ត។

About