បើទោះបីជាពួកគេបាននិយាយថាផ្ទុយគ្នាទាក់ទាញ, ការពិតគឺផ្ទុយពីនេះ។ ខ្លាំងបំផុតសម្ព័ន្ធបង្កើតឡើងដោយមនុស្សជាមួយនឹងដៀលប្រយោជន៍, របៀបរស់នៅនិងគ្រាប់។ ទោះបីជាវិជ្ជាជីវៈនៃជម្រើសមានតម្លៃ នសម្គាល់ឃើញថាមនុស្សត្រូវបានគូរដើម្បីរីនិងសមាជិកនៃដែលទាក់ទងវិជ្ជាជីវៈ។ ការសិក្សាធ្វើឡើងនៅក្នុងអាមេរិច, ហើយនឹងគ្របដណ្ត ៣។៥ លានគូបានបង្ហាញថាប្តីប្រពន្ធគ្រប់គ្រងជារួមការងារនិងច្នៃប្រឌិតកម្មករចូលចិត្តដើម្បីជួបជាមួយនឹងការច្នៃប្រឌិតដូចគ្នាបុគ្គល។

About