ជួយគ្រួសារនៃ ។ យ៉ូសែបនិងឪពុកយ៉ូសែបម៉ារី បស់ពួកគេដើម្បីកសាងវត្តនៅជិត វាគឺជាការឥតគិតថ្លៃទាំងស្រុងនិងគោលបំណងដើម្បីជួយសម្រួលកិច្ចប្រជុំរវាងអ្នកដែលចង់កសាងគ្រួសារគ្រីស្ទាន។ វាគឺជាការបើកចំហដើម្បីទាំងអស់មនុស្សនៃការល្អ,នឹងបានជ្រមុជទឹកឬមិនបាន,រស់ជាទៀងទាត់នៅបារាំងបែលហ្ស៊ិកឬកាណាដា,អ្នកគ្រាន់តែត្រូវការអ៊ីម៉ែលអាស័យដ្ឋាននិងដើម្បីនាទីអាស្រ័យលើពេលវេលានៃការចែកចាយនៃសារអ៊ីមែលដែលយើងផ្ញើទៅអាសយដ្ឋាននេះ

About