។ ហ្សរួចទៅហើយមានរបស់ខ្លួននៅក្នុងឈ្មោះផ្ទាល់ខ្លួន,បង់ពន្ធរបស់គាត់កិច្ចមុន៖,មួយនៃភាគច្រើន។

About