អ្នកគឺជាម្តាយឬឪពុកគឺតែមួយនៃកិច្ចប្រជុំនេះ។ -ជាន់ខ្ពស់-ការជួបជុំ,នេះគឺជាតំបន់នៃកិច្ចប្រជុំនៃ ។ -ជាន់ខ្ពស់-បានដាក់នៅរបស់អ្នកចោលទាំងអស់របស់ខ្លួនបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបំពេញតាងរាប់ពាន់នាក់ចុះឈ្មោះរួចហើយនៅលើកោះនៃកិច្ចប្រជុំ៖ការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងជាមួយនឹងជជែក,វីដេអូការជជែកក្តីជាមួយនឹងរូបថតរូត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននឹងជួយអ្នកដើម្បីជួបគុណភាពរវាងជាន់ខ្ពស់។ អ្នកគ្រាន់តែត្រូវការមួយចំនួនចុចដើម្បីទំនាក់ទំនងនិងជួបជាមួយទាំងអស់ឯកត្តជនពីការជួបជុំនិងជួបប្រជុំបណ្តាញ។

About