ម៉ា គឺត្រៀមខ្លួនដើម្បីរៀបណ្តឹងរបស់គាត់ផាំង,ប៉ុន្តែមុនពេលដែលកើតឡើង,គាត់ត្រូវតែកម្ចាត់របស់គាត់សំបើឪពុក តីអ៊ីអាភ្នាក់ងារ,នៅផាំរបស់ប្អូនស្រីរបស់ពាហ៍ពិពាហ៍។ នៅពេលដែលម៉ាង្កើតឡើងវិញដើម្បីធ្វើឱ្យអារម្មណ៍ល្អ,ទស្សនកិច្ចរបស់គាត់ដើម្បី ‘ផ្ទះប្រែទៅជាស៊េរីនៃការគ្រោះមហន្តរាយ,ហើយវាអាចទាំងអស់ទៅខុស។

About