នោះជាការពិតជាកន្លែងដែលច្រើនតែអាងបុរសនិងស្ត្រីដែលតំរូវមិនមែនអាជ្ញាធរនិងកីឡានៅក្នុងហេតុផលបរិមាណគឺជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់ពួកគេ។

ទស្សនិកជន៖៤០ក្មេងស្រី, ៦០ទប្រុសអាយុជាមធ្យមរវាង ២៣ និង ៣០ ឆ្នាំ។ វិសាលភាពនៃសកម្មភាពនិងប្រយោជន៍ផ្លាស់ប្តូរ។ ភាគច្រើនជាញឹកញាប់វាគឺជាសកម្មជនដែលមិនចូលចិត្តទៅអង្គុយនៅតែមាន, អ្នកគាំទ្រមួយនៃសុខភាពល្អរបៀបរស់និងតម្លៃជាប្រពៃ។

About