បណ្តាញសង្គង្រួបបង្រួមនុស្សមកពី ១៩០ ប្រទេសនិង ៩០ ភាសាដើម្បីសិក្សា។ គំនិតនៃគេហទំព័រគឺសាមញ្ញ៖អ្នកប្រើសរសេរឃ្លាឬប្រកាសនៅក្នុងការសិក្សាភាសានិងភាសាកំណើតធ្វើតេស្តនិងជួសជុលសំលេង, វេយ្យាករណ៍និងរកកំហុស, ប្រសិនបើណាមួយ។ ដើម្បីកំណត់ចំណាំអ្នកអាចភ្ជាប់ស្លាក, និងការពេញនិយមបំផុតធ្លាក់ចុះនៅក្នុងកំពូល។ នៅលើគេហទំព័រអ្នកក៏អាចធ្វើឱ្យមិត្តភក្តិ។

About