ក្លារ៉ា-ក្មេងមកពីបារាំងជូនទៅជួបតារាចាស្ទីន ។ នាងចង់បានការពិតនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសខណៈពេស្ទីនត្រូវបាននៅលើកិច្ច។ និធិបរិច្ចាកដើម្បីធ្វើឱ្យ-មួយ-បំណងចង់អន្តរជាតិឬណាមួយនៃខារបស់ខ្លួនតែប្រយោជន៍ធ្វើឱ្យ-មួយ-បំណងចង់អន្តរជាតិឬខារបស់ខ្លួននិងកុមារយើងបម្រើនៅខាងក្រៅនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទឹកដីរបស់ខ្លួន។

About