ឆ្មាដែលកិច្ចប្រជុំទទេធ្ងន់ធ្ងរស្រួចស្រាវរៀស្រួស្ប៉ាសម្រាប់អ្នកដែលមាន នេះដោយមធ្យោបាយថ្មីនៃទំនើបទំនាក់ទំនង។ ប្រសិនបើអ្នកមានការរ៉ានិងមីក្រូហ្វូន។ មួយចំនួនអាចអិនខ្ញុំដើម្បីព្យាយាមដើម្បីស្វែងរបស់ខ្ញុំ;។

About