ចូលរួមឥតគិតថ្លៃជជែកនៅបារាំងមិនបានដែលងាយស្រួល។ យើងមានការល្អបំផុឥតគិតថ្លៃជជែកដើម្បីធ្វើឱ្យមិត្តភក្តិថ្មីនៅក្នុងបារាំង។ ទទួលចំនួននៃស្ត្រីនិងបុរស,ឥតគិតថ្លៃជជែកនៅក្នុងបារាំងជាមួយនឹងរូបភាព។ បណ្តាញជជែកនៅក្នុងបារាំងចូលរួមការសន្ទនាផ្ញើសារឯកជននិងចាប់ផ្តើមជជែក។ ខ្ញុំចង់ជជែកឥឡូវនេះនៅក្នុងបារាំងសម្រាប់ឥតគិតថ្លៃ។ ចូលរួមបន្ទប់ជជែកពីបារាំងនិងជួបសហគមន៍ដ៏អស្ចារ្យនៃមនុស្ស។ និងក្រុមមនុស្សសម្រាប់ចែកនិងការពិតមិត្ដភាពពីបារាំពុងរង់ចាំសម្រាប់អ្នក។

About