សូមអានខាងក្រោមច្បាប់មុនពេលចូលរួមបន្ទប់ជជែក។ ណាមួយរំលោភនឹងទទួលបានអ្នកហាមឃាត់ពីការជជែក។ សូមរក្សាការជជែកស្អាតឬអ្នកអាចទទួលបានហាមឃាត់សម្រាប់ណាមួយនៃច្បាប់នេះរៀបរាប់ខាងលើ។ យើងកំពុងធ្វើការលើ’ការណ៍’ក្ខណៈពិសេសដែលនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករណ៍អាក្រក់អ្នកប្រើងាយស្រួល។ យើងមិនរក្សាអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើង’ទិន្នន័យឬសារបញ្ជូននៅទីនេះ,ជជែកអាមេរិកដោយស្វ័យលុបទាំងអស់របស់អ្នកសារប្រវត្តិសាស្រ្តពេលណាដែលរបស់អ្នកចេញ,ធ្វើឱ្យការជជែកអាមេរិចទាំងស្រុងអនាមិកនិងត្ថិភាព។ ឥតគិតថ្លៃលើបណ្តាញអាមេរិកនិងអន្តរជាតិបន្ទប់ជជែក។ ជជែកលើបណ្តាញជាមួយនឹងនរណាម្នាក់ពីការទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោកនិងជួបមនុស្សថ្មី។ ឯកជន-ទំនាក់ទំនងយើង

About