«ទំនាក់ទំនងជាមួយជនបរទេស»ត្រូវបានបើកចំហសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរនិងបាន ១, ៥ លាននាក់ចូលរួម។ សហគមន៍ត្រូវបានបិទបន្ទាប់ពីជាង ១០ ឆ្នាំនៃការប្រតិបត្ដិការម្ចាស់ថ្មីក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ គឺជាស្ថាបនិកនៃ»ការទំនាក់ទំនងជាមួយជនបរទេស»បានបង្កើតថ្មីមួយសហគមន៍នៃ»ការទំនាក់ទំនងជាមួយជនបណ្តាញ»ដើម្បីត្រឡប់ទៅចូលរួម»ទំនាក់ទំនងជាមួយជនបរទេស»ទាំងអស់លទ្ធភាពនៃការសិក្សានិងអនុវត្តភាសាបរទេស, និងផ្តល់ឱ្យពួកគេឱកាសដើម្បីស្នាក់នៅក្នុងប៉ះជាមួយនឹងគ្នាផ្សេងទៀត។

About