ដោយបន្តរបស់អ្នករុករកអ្នកទទួលយកការប្រើប្រាស់ខូឃីស៍ដើម្បីចងក្រងស្ថិតិនៃទស្សនិកជននិងស្នើរសុំសេវាកម្មនិងផ្តល់នូប្រួលទៅរបស់អ្នកជ្ឈមណ្ឌលនៃការប្រាក់។ សួស្តីទាំងអស់សម្រាប់ខ្ញុំនេះគឺជា ខ្ញុំនៅតែគ្មានកូននិងខ្ញុំចង់ឃើញការអ៊ូ។‧;។ ប្អូនស្រីនេះណាត់ជួបណ្តាញសម្រាប់ដែលខ្ញុំទុកឱ្យអ្នកជាមួយនឹងរបស់ខ្ញុំហាជាតិដើម្បីមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរ ។

About