នៅទីនេះវាគឺជាក្តីខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ខ្មាស់អៀនខ្លាំងណាស់នៅដំបូងប៉ុន្តែខ្លាំងណាស់ណា៎ស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនចូលចិត្តដើម្បីចែករំលែករបស់ខ្ញុំបុរសម្នាក់ស្រួលបោះពុម្ពធម្មជាតិ,ការថទាំនិងជំងឺ។ ខ្ញុំចង់ជួលស្មោះត្រង់ម្នាក់,ស្មោះត្រង់និងគោរពដើម្បីកសាងឡើងវិញ។ ខ្ញុំមានមួយផ្អែមនិងស្ត្រីពេញលេញនៃក្ដីស្រឡាញ់ដើម្បីផ្តល់ឱ្យទៅមួយដែលខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់ដោយសារខ្ញុំមានពេញលេញនៃក្ដីស្រឡាញ់ដើម្បីផ្តល់ឱ្យជាងដើម្បីទទួលវ័យក្មេងនិវត្តន៍ស្ត្រីដើម្បីទទួលបានដើម្បីដឹងថានាយករដ្ឋមពេលវេលា,និងរស់នៅគ្រានៃការល្អខ្លាំងណាស់សុខដុម,ចែករំលែកលទ្ធផលបាំង,វិធី។ ខ្ញុំសម្លឹងមើលសម្រាប់ការទំនាក់ទំនដោយមិនច្រើនពេករនុក,ខ្ញុំមិនសម្លឹងរកមួយធ្ងន់ធ្ងរទំនាក់ទំនប៉ុន្តែការទំនាក់ទំនងដែលនឹងអនុញ្ញាតឱ្យខ្ញុំដើម្បីហុច។ ជំរាបសួរខ្ញុំជាថ្មីលើ តំបន់នោះគឺលែងលះហើយខ្ញុំកំពុងស្វែងថ្មីមួយជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់ដែលខ្ញុំអាចចែករំលែកជីវិតខ្ញុំសម្រាប់នៅសល់នៃថ្ងៃរបស់ខ្ញុំ,ខ្ញុំសម្លឹងមើលសម្រាប់មនុស្សជាមួយនឹងនរណាដើម្បីផ្លាស់ប្តូរ,ចែករំលែកនិងឃើញ។ ខ្ញុំជាធម្មជាតិនិងពេញលេញ។ ខ្ញុំសកម្មខ្លាំងណា,ការងារ,កីឡា,និងម៉ាក់។ ខ្ញុំជាស្ត្រីម្នាក់ជាច្រើននិយាយយ៉ាងញញឹមខ្ញុំមិនចង់ស្មុគស្មាញក្នុងជីវិតខ្ញុំខ្លាំងណាសកម្ម,បើកចំហ,ខ្ញុំបានវាស់ម៉ែត្រដើម្បីគីឡូក្រាម,ជេ។ ជំរាបសួរវ័យក្មេងអាហ្រ្វិកស្ត្រីម្នាក់ស្អាតម្លឹងមើលដើម្បីជួបបុរសម្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរ,ស្មោះ,គោរព,និងសប្បុរសដើម្បីជីវិតមួយរួមគ្នានៅក្នុងសហ។ ខ្ញុំបានហៅអ៊ាខ្ញុំអាយុមួយឆ្នាំខ្ញុំមានតែខ្ញុំសម្លឹងមើលសម្រាប់បុរសម្នាក់ជាមួយនឹងនរណាធ្វើវិញរបស់ខ្ញុំជីវិតខ្ញុំជាស្ត្រីម្នាក់ដែលមានតួអក្សរដែលគោរព។ ខ្ញុំសម្លឹងមើលសម្រាប់ខ្សែពួរមួយជាមួយនឹងបុរសម្នាក់-បុរសវ័យ,ខ្ញុំត្រូវការនរណាម្នាក់ហើយរឿងនេះនឹងធម្មជាតិង់ធ្ងន់ធ្ងរទំនាក់ទំយៈពេលយូរ,ស្មោះត្រង់ដើម្បីសាងសង់ឡើគ្រួសារមួយ,ខ្ញុំចង់ត្រូវបានស្រឡាញ់ដោយសារខ្ញុំចង់ផ្តល់ឱ្យទាំងអស់របស់ខ្ញុំក្ដីស្រឡាញ់គឺឥតគិតថ្លៃ! មិនត្រឹមតែការចុះឈ្មោះគឺឥតគិតថ្លៃនៃការចោទប្រកាន់ ប៉ុន្តែការទាំងមូលតំបន់គឺឥតគិតថ្លៃអាក្រក់។ ចុះឈ្មោះឃ ឥឡូវនេះនិងធ្វើឱ្យកិច្ចប្រជុំឥតគិតថ្លៃ។

About