មានគ្រាជាពេលដែលខ្ញុំចង់បានណាម្នាក់ដើម្បីនិយាយទៅ, ហើយបន្ទាប់ទៅគ្មានព្រលឹង។ នៅក្នុងពេលនេះបានមកដើម្បីជំនួយនៃបណ្តាញជជែកសេវាកម្មដើម្បីស្វែងរកប្រភពមួយលើបណ្តាញ, តាមរយៈបណ្តាញទូទាំងពិភពលោក។ ពាក្យនេះបណ្តាញមានន័ជែកនៅក្នុងពេលវេលាពិតគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងពិភពលោកនឹងត្រូវបានរបស់ដៃគូនិងអនុវត្តលើការសន្ទនាជាមួយនឹងអ្នក, ថាតើវាគឺជាការផ្ញើសារអត្ថ(អត្ថបទជជែក), ឬជជែកនៅលើកាមេរ៉ា(វីដេអូជជែក)។

About