ដូច្នេះអ្នកបានចូលរួមជជែក។

ផ្សេងទៀត, ផ្ទុយទៅវិញគឺយ៉ាងខ្លាំងព្យាយាមដើម្បីទាក់ទាញទុកដាក់ជាមួយនឹងរំលោភបំពានឬទឹកជំនន់, ឬ បំពានដើម្បីទស្សនិកជន និងបានឆាប់ផងដែរទុកស៊ុមជាមួយនឹងការជួយនៃការផ្សព្វផ្សាយ។ ទីបីគឺចិត្ដដ៏គួរឱ្យធុញ, នៅក្នុងគំនិតរបស់គាត់, មួយក្រុមហ៊ុនដែលត្អូញត្អែរអំពីការផ្សព្វផ្សាយ, ឥតបានការសន្យាគាត់ល្អមួយសម្រាប់ការច្រើនសប្បាយនិងទទួលបានអ្វីសោះប៉ុន្តែជាសកលចំអក។

About