ការ គឺជាប្រព័ន្ធមួយ នៃល្បឿនការណាត់ជួបលើបណ្តាញ។ វាគឺជាការបើកចំហទៅគ្រប់គ្នា,ដូច្នេះត្រូវគោរពអ្នកដទៃ។ ការ អ្នក ការទំនាក់ទំនជោរស្រួចស្រាវជាមួយនឹងជួរធំទូលាយនៃអ្នកប្រើប្រាស់ក៏នៅតែគិតថាអ្នកអាចជួលស្ត្រីម្នាក់ឬបុរសនៃជីវិតរបស់អ្នក។ ដូចជាឌីស្កូ;,រព្ធធ្វើឡើងត្រឹមទាមទារធ្ងន់ធ្ងរ។

About