«ការណាត់ជួបជជែកបណ្តាញ»សេវាកម្មដើម្បីទំនាក់ទំនងនិងរកឃើញមិត្តភក្តិថ្មី។

វាគឺជាការហាមឃាត់ដើម្បី៖

ផ្ញើរសារឥត

ភាសាកំហុស

ការប្រមាថការប្រើប្រាស់នៃសេវាកម្ម

ដើម្បីប្រមាថនិងរបស់ខ្លួនរដ្ឋបាល

សម្រាប់ការរំលោភណាមួយនៃច្បាប់ទាំងនេះ, អ្នកប្រើគំរាមទៅចាក់សោ។

About