ចង្វាក់នេះនៃសម័យទំនើបជីវិតគឺខ្ពស់ដូច្នេះថាភាគច្រើនមនុស្សគ្រាន់តែមិនមានគ្រប់គ្រាន់ឥតគិតថ្លៃពេលវេលាដើម្បីពេញលេញដើម្បីជួបរបស់ខ្លួនជាមូលដ្ឋានសង្គមត្រូវ-ជាស្ថាប័នថ្មីនៃការស្គាល់និងងាយស្រួលទំនាក់ទំនងជាមួយរបស់ខ្លួនប្រភេទ។

នៅក្នុងទាំងនេះនិងជាច្រើនផ្សេងទៀតករណីអាចដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងតំបន់បាល់ទាត់តំបន់។ ដូចតំបន់នៅលើអ៊ីនធឺណិតមួយដ៏អស្ចារ្យជាច្រើន។

ណាត់តំបន់គឺជារឿងធម្មតាស្បែកនិងការផ្តោត, ដែលមានបឋមគោលបំណងគឺដើម្បីជួបនិងប្រកបរបមនុស្សជាមួយនឹយោជន៍រួមនៅក្នុងជាក់លាក់វាល។ ទាំងនេះប្រយោជន៍អាចត្រូវបានខ្លាំងណាស់ចម្រុះ-ពីវិទ្យាសាស្រ្តស្រាវជ្រាវនៅក្នុក្លេអ៊ែររូបវិទ្យាមុនពេលការបង្កើតនៃក្រុមគ្រួសារឬការធម្មតា»និយាយអំពីសត្វចិញ្ចឹម»។

បើទោះបីជាការចម្រុះនៃប្រធានបទការងារគោលការណ៍នៃការទាំងអស់ណាត់ការដូចគ្នា។ ដើម្បីចូលរួមនៅលើគេហទំព័រ, គ្រាន់តែចុះឈ្មោះដោយបំពេញបែបបទដែលនៅក្នុង, ដូចជាក្បួនមួយ, អ្នកបញ្ជាក់ព័ត៌មានអំពីខ្លួនរបស់អ្នកប្រយោជន៍, ការផ្ទុកមួយចំនួនរូបថត, ផ្តល់នូវទំនាក់ទំនងនិងមួយចំនួនផ្សេងទៀត។

បន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះ, អ្នកអាចធ្វើនៅក្នុងវិធីជាច្រើន គ្រាន់តែរង់ចាំ, ម្តងម្កាលចូលទៅកាន់បណ្តាញ, នៅពេលដែលម្នាក់ពីការប្រើផ្សេងទៀត, ការអានរបស់អ្នកបន្តបំណងចង់ជួបឬដើម្បីសិក្សាការសង្ខេបនៃការផ្សេងទៀតបានចុះឈ្មោះចូលរួមខ្លួនឯងនឹងចេញជាមួយនឹងផ្ដល់យោបល់អំពីកិច្ចប្រជុំណាមួយមនុស្ស។

ដើម្បីរកឃើញនៅក្នុងអ៊ិនធឺណិសមរម្យបណ្តាញណាត់, អ្នកអាចប្រើប្រាស់ឱ, ឬណាមួយផ្សេងទៀតស្វែងរកម៉ាស៊ីន។ វាគឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអនុវត្តការស្វែងរកពាក្យ»ជួន»ឬឃ្លានេះ»បណ្តាញណាត់»។ តើអ្វីជាម៉ាស៊ីនស្វែងរបៀបដើម្បីប្រើប្រាស់វានៅទីនេះ។

About