វាអាចត្រូវបានភ័យតក់ស្លុដើម្បីជជែកជាមួយនឹងក្មេងស្រីនៅដើម,ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកបានចាប់ផ្តើមការសន្ទនា,កសាងទំនាក់ទំនង,ក្លាយជាងាយស្រួល។ មានច្រើននៃការប្រកួតនិងអ៊ិនធឺណិដែលផ្តល់ជូនពិភាក្សាវេទិកាដើម្បីទទួលបានក្នុងការប៉ះជាមួយនឹងក្មេងស្រី។ ថាតើវាជាការពិភាក្សាវេទិកាបណ្តាញណាត់ឬលើបណ្តាញហ្គេម,មានកម្មវិធានការដើម្បីយដែលនឹងជួយអ្នកដើម្បីស្វែងរកទំនុកចិត្តដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សាជាមួយនឹងក្មេងស្រីម្នាក់។

About