បណ្តាញណាត់គឺជាគេហទំព័រដែលជួយមនុស្សធ្វើឱ្យមិត្តភក្តិថ្មី។ អ្នកគឺឥតគិតថ្លៃដើម្បីចាកចេញពីតំបន់ត៌មានជាមួយនឹងរូបថតនិងផ្សេងទៀតទិន្នន័យអំពីខ្លួនឯង។ និងអាចឥតគិតថ្លៃដើម្បីជ្រើសខាងស្ដាំបុរសឬស្ត្រីម្នាក់នៅលើមូលដ្ឋាននៃគេហទំព័រ។

តំបន់រដ្ឋបាលជូនអ្នកជារៀងរាល់ជោគជ័យនៅក្នុងរបស់រ៉ូមែនទិខំ។

About