របស់យើងអ្នក! នៅក្នុងការពិត, ស្ទ្រីមគឺជាឧបករណ៍សម្រាប់ទំនាក់ទំនង, ពោរពេញជាមួយនឹងមួយតោននៃភាពខុសគ្នានៃមុខងារ, ការភ្ញាក់ផ្អើល។ ប៉ុន្តែពួកគេមិនដឹងទាំងអស់៖ប្រសិនបើជាមធ្យមអ្នកប្រើនិងនឹងប្រាប់អ្នកពីរបៀបដើម្បីទំនាក់ទំនងនៅក្នុង ស្ទ្រីម, នេះជារបៀបដើម្បីបញ្ចូលតន្ត្រីនៅក្នុងកម្មវិធី, គាត់បានដឹងរួចទៅហើយ។ មិនមានខ្មាស់អៀនក្នុងអាយុបានចងចាំសុភាសិតនិយាយថា៖មិនត្រូវខ្មាស់ដើម្បីដឹងថាខ្មាស់អៀនមិនមែនដើម្បីព្យាយាមដើម្បីដឹង

About