ការ ដឺឡា ឃ ងមានគ្នាស្រួចស្រាវ,និងជាធ្ងន់ធ្ងរ,ចាប់តាំងពីបុណ្យដំបូងនៃការថតរូបនៃការល្បីធ្ងន់ធ្ងរ,អ៊ីអន្ដរជាតិ។ តាំងពិពណ៌,បញ្ចាំង,ថតរូបសិក្ខាសាលា,ឃ,សត្វ,សំពៀតឥអានជួយ

About