របស់ខ្ញុំចងចាំគឺជាការធំបំផុតបកប្រែចងចាំក្នុងពិភពលោក។ វាត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីប្រមូលមែលពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហប្រជាជាតិនិងព្រមលើការល្អបំផុតភាសាបសាយដែលទាក់ទងជាក់លាក់ដែន។ យើងគឺជាផ្នែកមួយនៃបកប្រែ,ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកត្រូវការវិជ្ជាជីវៈសេវាកម្មបកប្រែ,សូមទស្សនារបស់យើងសំខាន់បណ្តាញរបស់ខ្ញុំចងចាំ-ពិភពលោកធំជាងគេរបកប្រែរចងចាំ។ វាត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីប្រមូលមែលពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហប្រជាជាតិនិងព្រមលើការល្អបំផុតភាសាបសាយដែលទាក់ទងជាក់លាក់ដែន។

About