មនុស្សខ្លះជឿថាសម័យនៃការជជែកបានយកន្លែងដោយសារមានបណ្តាញសង្គមនិងណាត់ជួប។ នៅក្នុងវិធីមួយចំនួនពួកគេគឺជាខាងស្ដាំ, ដោយសារស្ទើរតែទាំងអស់គេស្គាល់ថាម៉ាស៊ីនត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងការចាប់ផ្តើមនៃសតវត្សទីនិងសម្រាប់រយៈពេលយូរណាម្នាក់មិនបានអភិវឌ្ឍ, ហើយដូច្នេះមើលទៅខ្លាំងណាស់ទេ។ របស់យើងជជែកប្រើភាពខុសគ្នានៃម៉ាស៊ីនជជែក, ប៉ុន្តែនៅក្នុងចុងបញ្ចប់យើងបានជ្រើសរើសយកល្អបន្ទប់ជាមួយទំនើបវេទិកាសម្រាប់ការជជែកដោយប្រើកម្រិតខ្ពស់បំផុតបណ្តាញបច្ចេកវិទ្យា។

About