ណាត់ជួបណ្ដាញគឺជាសហគមន៍នៃការឥតគិតថ្លៃទំនាក់ទំនងតារ៉ាសម្រាប់មនុស្សពីជុំវិញពិភពលោក។ បណ្តាញជែលប្រមូលបានកំណត់មនុស្សដើម្បីបស់ពួកគេបណ្តាញម៉ាស៊ីនថតដើម្បីជួបថ្មីនិងគួរឱ្យប្រជាជន។ នេះជាប្រភេទនៃការទំនាក់ទំនងគឺឥតគិតថ្លៃទាំងស្រុងនិងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកស្វែងរកសម្រាប់មិត្តភក្តិលឿនជាងច្រើណ្តាញសង្គមនិងណាត់ជួប។

About