និម្មិតជជែកគឺជាប្រភេទថ្មីនៃទំនាក់ទំនងរវាងភេទ។ ក្មេងប្រុសនិងក្មេងស្រីពីប្រទេសជាច្រើនក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំបានក្លាយជាចំណាប់ខ្មាំងដើម្បីបច្ចេកវិទ្យា។ វាបានក្លាយជាច្រើនពិបាកដើម្បីរកឃើញគ្នាផ្សេងទៀតនៅក្នុងជីវិតពិត។ ក្មេងស្រីនិងក្មេងប្រុសចង់ស្វែងរកគូព្រលឹង, សម្រាប់ការនេះនិងបង្កើតជានិម្មិតជជែក។

About