បណ្តាញជជែកគឺជាវិធីដើម្បីរកឃើញទំនាក់ទំនង។ បង្កើតជែឡែសម្រាប់មនុស្សដែលមិនចង់ខ្ជះខ្ជាយការរួចទៅហើយកំណត់ពេលវេលាដើម្បីរកឃើញមិត្តភក្តិនិងស្គាល់នៅលើផ្លូវ។

About