សូមអរគុអ្នកដើម្បីអ្នកសម្រាប់ការជ្រើសរើ សម្រាប់របស់បារាំង គណបក្សយើងសូមឱ្យអ្នករីករាយជួបប្រទះនៅលើការល្អបំផុតបារាំង អាចប្រើបាននៅលើបណ្តាញ។ នៅក្នុងផ្នែកនេះអ្នកអាចជ្រើសរវាងច្រើន ភាសាបារាំង,ពួកគេមានទាំងអស់ឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការចុះដូច្នេះថាម្មិតរបស់ណាត់ជួបទពិសោធរីករាយ។ ថ្មីរាំ នឹងត្រូវបានបន្ថែមពេញមួយឆ្នាំ,ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបំពេញជាក់លាក់កំណត់ដូចជាប្រិយភាពឬ តេស្តល្បឿន,ការ ដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងតំបន់បារាំងនិងភាសាផ្សេងទៀតអាចត្រូវបានរកឃើញនៅលើ ។

About