បារាំងជជែកជាមួយត្រជាក់កន្លែងដើម្បីជួបមនុស្សនៅចៃដន្យនិងអនាមិកដោយមិនមានការចុះឈ្មោះ,ជជែកជាភ្ញៀវជាមួយនឹងការចុចមួយ។ បារាំងជែកមានចំនួននៃការ ដើម្បីបំពេញតាត្រជាក់មនុស្សថ្មីពីជុំវិញពិភពលោក។ ឯកជជែកគឺក្នុងចំណោមមូលដ្ឋានលក្ខណៈពិសេសនៃបារាំង។ ហើយនេះបណ្តាញជជែកគឺឥតគិតថ្លៃនៃការចំណាយ។ គ្មានការចោទប្រកាន់ត្រូវអនុវត្តសម្រាប់ជជែក។ ជជែកជាមួយចម្លែក,និយាយនៅក្នុងឯកជជែក,កម្មផ្ញើវីដេអូ,រូបភាពសម្រាប់ឥតគិតថ្លៃ។ ភ្ជាប់ទៅមនុស្សពីជុំវិញពិភពលោកនិងទាំងអស់នៃសេវាទាំងនេះគឺសម្រាប់ឥតគិតថ្លៃ។ មិនដឹងថាតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីចាប់ផ្តើម។ ពិនិត្យចេញទំព័រជំនួយសម្រាប់ជាមូលដ្ឋានចំណេះដឹងអំពីការជជែកទាក់ទងបន្ទប់ជជែល្មមសម្រាប់ជួយសមាជិកអាចទទួលបានបន្ថែមសម្បត្តិដោយការកាប់ឈើនៅក្នុង។ ប្រសិនបើអ្នកមានគណនី,បញ្ចូលសារតាំងនិងបុកប៊ូតុងចូល។

About