សំខាន់៖បន្ទាប់ពីអ្នកចុចចូលរួមជ្វាដែលភ្លេតនឹងជំរុញឱ្យអ្នកជឿទុកចិត្តបន់បណ្តាញនិងរត់កម្មវិធីមុនពេលបង្កើតការតភ្ជាប់ជាមួយនឹងការបម្រើ,សូមគូសនិងរត់ដូចខាងក្រោមដើម្បីជៀសវាងការព្រមានក្នុងអនាគត។

About