ជាមួយនឹងជនណាត់ជួប,អ្នកមានក្នុងការប៉ះជាមួយនឹងឯកត្តជនដូចជាសិទ្ធិនិងទាមទារដែលអ្នក។ ការជួបណ្តាញ,ពេលខ្លះពិបាកយល់,គឺជាសម្រួលដោយបក្ខធ្វើតេស្តវិទ្យាសាស្រ្តនិងលម្អិត,ដូចជាសន្តិសុខនយោបាយរបស់យើងក្រុមដែលពិនិត្យមើលដៃរៀងរាល់ទម្រង់ថ្មី។ ពិនិត្យចេញអត្ថបទពីការធ្វើដំណើរ»ប្រឹក្សាភិបាលកិច្ចប្រជុំ»ដើម្បីរៀនបានតិចតួចបន្ថែមអំពីរបៀបដើម្បីបង្កើតរបស់នាឱកាសនៃការមានការជួបប្រទះនៅលើវរជនកិច្ចប្រជុំ។

About