ទាញយកវីដេអូមួយជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វម្លែឥតគិតថ្លៃនិងពិសេសក្នុងការបម្លែង ជិកសភានិងសមាជិក។ អ្នកមានជម្រើសដើម្បីបម្លែងនិងរក្សាទុកវីដេអូឬតន្ត្រីមកពីអ៊ីនធឺណិដើម្បីពខុសគ្នានៃស្តង់ទ្រាយដូចជាសមាជិកឬសមាជិក។ ភាពសំណព្វរបស់អ្នកវីដេអូរបស់អ្នកនៅលើកុំព្យូទ័រ,ទូរស័ព្ទ,។ គឺជាប្រព័ន្ធផ្សព្វម្លែឥតគិតថ្លៃនិងពិសេសក្នុងការបម្លែង ជិកសភានិងសមាជិក។ អ្នកមានជម្រើសដើម្បីបម្លែងនិងរក្សាទុកវីដេអូឬតន្ត្រីមកពីអ៊ីនធឺណិដើម្បីពខុសគ្នានៃស្តង់ទ្រាយដូចជាសមាជិកឬសមាជិក។ ភាពសំណព្វរបស់អ្នកវីដេអូរបស់អ្នកនៅលើកុំព្យូទ័រ,ទូរស័ព្ទ,។ ប្រសិនបើអ្នកមានជួបប្រទះការលំទាញយករបស់អ្នកវីដេអូនៅលើ, ឬណាមួយផ្សេងទៀត,មិនស្ទាក់ស្ទើរទៅទស្សនាផ្នែក

About