«ផ្សព្វផ្សាយ»បណ្តាញណាត់ផ្នែកមួយនៃតំបន់នេះនៅញូវយ៉កត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងដាច់ដោយឡែផ្សព្វផ្សាយគ្រុប។ កិច្ចប្រជុំនិងណាត់ផ្សព្វផ្សាយបានក្លាយជាការពិត, វាក៏មានផ្នែកឧទ្ទិសគ្រាន់តែដើម្បីកសាងនិងដាក់ប្រយោជន៍។

About