សព្វថ្ងៃនេះ, បណ្តាញសង្គមអាចត្រូវបានមិនត្រឹមតែ»ដូច»រូបថតនិងអនុវត្តតាមជីវិតនៃការមិត្តភក្តិនិងដើម្បីរៀនភាសាបរទេស។ ភាសាជាក់លាក់បណ្តាញសង្គមនឹងជួយការស្វែងរស់នៅជាដៃគូដែលនឹងទាញកម្រិតនៃសាររបស់បរទេសភាសា។ ប៉ុន្តែនៅពេលដូចគ្នានឹងជួយដើម្បីពង្រីកវាក្យសព្ទ, ទទួលបានកម្ចាត់នៃការ និងស្តារវាទាំងឃ្លានៅក្នុងអង់គ្លេស, អាល្លឺម៉ង់, អ៊ីតាលី, ចិន, ភាសាណាមួយ។ ទាំងអស់វគ្គសិក្សាបានប្រមូលសម្រាប់អ្នកមួយជ្រើសរើសនៃការពេញនិយមភាសាបណ្តាញសង្គម, បង្កើតឡើងសម្រាប់តែបំណងនេះ។

About