បណ្តាញគឺជាការណាត់ជួបដំបូងតំបន់នៃអ៊ិនធឺណិដែលប្រើប្រាស់ផ្លូវចិត្តការធ្វើតេស្តនៅក្នុងការជ្រើសរើសនៃការគូរ។ ប្រព័ន្ធភាពឆបគ្នាផ្អែកលើទី ១៧ ក្ខណៈដែលរូបរាងផ្លូវចិត្តបញ្ឈរនិងផ្តល់ការពេញលេញច្រើនគំនិតអំពីអ្នកប្រើ។ របស់យើងវិធីសាស្រ្តជាមូលដ្ឋានលើពិភពលោកពិសោធន៏នៃអ៊ីនធើណាត់ជួប, ដែលមានផលិតរាប់ពាន់គ្រួសារ។

About