សង្គមអ្នកប្រើប្រាស់គឺទំនងជាជួបប្រទះម្តងហើយម្តងនេះឈ្មោះនៅក្នុង ស្ទ្រីមឬ -ដែលជាកន្លែងដែលបណ្តាញណាត់បានទិញយកធំប្រជាប្រិយភាយ, រាលដាលនៅក្នុងទម្រង់នៃកម្មវិធី។ ដោយផ្ទាល់អំពីការណាត់ជួបគេហទំព័រខ្លួនវាផ្ទាល់, ប្រហែលជាស្គាល់ច្រើនតិចជាជួរធំទូលាយនៃអ្នកប្រើប្រាស់៖បណ្តាញសេវាវិភាគវាយតម្លៃការចូលរួមនៃធនធាននៅ ៦ លានសម្រាប់ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១៦(ប្រៀបធៀបទៅប្រចាំខែរចូលរួមខែកក្កដានៃឆ្នាំដដែល, នៅពេលដែលមានចំនួន ៩, ៥ លាចូលមើលគេហទំព័របានថយចុះ)។

About