នៅក្នុងអនាមិកជជែកទាក់ទង មួយ កទាំងពីរទេ។ ការតភ្ជាប់នៃភាគីអនុវត្តប្រព័ន្ធនេះដោយចៃដន្យ។ ការចុះឈ្មោះគឺមិនមែនទាមទារ។ សន្ទនាត្រូវបានប្រើជាអត្ថបទជជែកនិងទំនាក់ទំនតាមរយៈរ៉ា, មីក្រូហ្វូន។ សមាជិកអាចនៅពេលណាមួយផ្តាច់និងរកឃើញមួយទៀតដៃគូ។

About