ស្លឹកឈើជ្រុះអាកាសធាតុក្លាយជាក់ស្តែង។ គ្រាន់តែនៅក្នុងពេលវេលាដើម្បីបោះជំហានត្រឡប់បន្តិច,សំបុកនៅក្នុងក្តៅ,និងហ៊ានលេងតូចមួយប្រកួត។ លទ្ធផលស្វែមានពី ។ដឺច្រើនផ្តាច់ការ ធ្វើការពី តំបន់និងនៅទូទាំងអាល្លឺម៉ង់។ បច្ចុប្បន្នផ្តល់ជូនសម្រាប់លនទ្រព្យ,ផ្ទះល្វែង,ផ្ទះសម្រាប់លក់ឬជួលនៅក្នុងនិងនៅជុំវិ និងនៅអាល្លឺម៉ង់។ ស្វែងរកនិងស្វែងរករបស់ខ្លួន។ ស្វ័យប្រវមគ្គុទេសក៍ទាំងអស់នៅលើប្រធានបទទាក់ទងទៅរថយន្ត៖ជំនាញដំបូន្មានលើការទិញ,លក់,ការថែទាំរថយន្ត, នាំចូលរថយន្តកម្ចីរថយន្តជួល

About