វីដេអូជជែកក ឥតគិតថ្លៃលើបណ្តាញសេវាដែលអនុញ្ញាតឱ្យទំនាក់ទំនមិនត្រឹមតែនៅក្នុងអត្ថបទ, ប៉ុន្តែអូឌីយ៉ូនិងវីដេអូដោយប្រើការផ្សេងទៀត។ វីដេអូជជែកអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរួមគ្នា, និងដើម្បីបង្កើតវីដេអូ។ វីដេអូជជែកនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើដើម្បីធ្វើឱ្យការទំនាក់ទំនដំណើរការច្រើនទៀត។ មានគឺជាឱកាសមួយដើម្បីផ្តល់ឱ្យអំណោយ, អារម្មណ៍, ទិញភេសជ្ជៈមួយនៅក្នុងនិម្មិតបានហើយប្រើសមត្ថភាពបូមម្រិតនិងចំណាត់ថ្នាក់។

ជជែករ៉ូឡែតគឺជាសមត្ថភាពដើម្បីទំនាក់ទំនងនៅលើរ៉ាជាមួយនឹងចៃដន្យដៃគូ។ នៅក្នុងរបស់យើង អ្នកមានឱកាសដើម្បីមិនត្រឹមតែជជែកជាមួយនឹងការចៃដន្យ, ប៉ុន្តែដើម្បីមានជម្រើសមួយ។ អ្នកអាចចូលទៅវីដេអូជជែកនិងដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកដែលពួកគេចង់ទាក់ទងលើបណ្តាញ។ អ្នកអាចចូលទៅចាក់ផ្សាយនិងទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាដោយគ្មានការបង្កើតវីដេអូ។ អាចបង្កើតផ្ទាល់របស់ស្ទ្រីមនិងជជែកជាមួយនឹងចៃដន្យមនុស្សឬអញ្ជើញមិត្តភក្តិ។

About