រ៉ាជជែកគឺមិនមែនគ្រាន់តែសម្រាប់អារ៉ាប់មនុស្ស។ ទាំងអស់អារ៉ាន្ទប់ជជែកដោយគ្មានការចុះឈ្មោះ។ រ៉ាជជែកបន្ទប់សម្រាប់អារ៉ាប់ជជែក។ ចូលរួមជាមួយទំហំធំអារ៉ាប់ភាសារជជែកបណ្តាញ។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងផ្សេងទៀតអារ៉ាប់មិត្តភក្តិ,អ្នកក៏អាចចូលរួមរបស់យើងរ៉ាជែកដូចជាអេហ្ស៊ីបជជែក,ចង់ជជែកនិងអាល់ហ្សេរជជែកដើម្បីទៅជួបអារ៉ាប់មនុស្សនិងរៀនពីអារ៉ាប់។ អ្នកក៏អាចទាក់ទងជាមួយនឹងពួកអារ៉ាប់នៅក្នុងអង់គ្លេស,ដូចជាការចូលរួមនៃការរ៉ាជែពុងព្យាយាមរៀនអង់គ្លេស។

About