ដើម្បីប្រើមុខងារពេញលេញ,អ្នកត្រូវតែអនុញ្ញាតការបង្ហាញនៃពន្លឺសតិក្នុងរបស់អ្នករុករក។ តើអ្នកប្រាកដថាអ្នកមិនចង់ឲ្យមានកំណែពន្លឺនៃការជជែក? កំណែពន្លឺរួមបញ្ចូលទាំងលក្ខណៈពិសេសនិងជាការប្រសើរ។ យើងសូមណែនាំថាទាំងអស់របស់យើងអ្នកប្រើប្រាស់ជ្រើសរើសយកកំណែពន្លឺនៃការជជែក។

About